วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ – Vision

มุ่งมั่นสู่ความเป็นมาตรฐานแห่งวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

พันธกิจ – Mission

          หน่วยตรวจสอบภายใน ให้บริการตรวจสอบงบการเงินและการดำเนินงานแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัย โดยการให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนางานหน่วยงาน และสรุปผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน พิจารณาผลการตรวจสอบ และจึงนำข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ แจ้งต่ออธิการบดีสั่งการ

X