ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

 • ชั้น 1

  • สำนักงานคณบดี

 • ชั้น 3

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากเด็ก

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากวัยรุ่น

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้ใหญ่

  • สาขาวิชาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

  • สถานทันตแพทยศาสตรศึกษา

  • สถานวิจัยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

โทรศัพท์
0 4422 3582
0 4422 3592
0 4422 3593

Fax
044 223 580

dentistry@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

X