ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
อาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์
0 4422 3582
0 4422 3592
0 4422 3593

Fax
044 223 580

dentistry@sut.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

X