ความเป็นมา

ความเป็นมา

            สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดทำโครงการจัดตั้งระบบวิทยาศาสตร์สุขภาพในเดือนมกราคม 2538 ซึ่งประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ โดยในระยะแรกมีการจัดตั้งเฉพาะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศูนย์การแพทย์ เพื่อผลิตแพทย์ พยาบาล และเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรอุดมศึกษาที่ขาดแคลนมากในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ จึงให้ชะลอโครงการดังกล่าวไว้ก่อน ต่อมาได้มีการยื่นเสนอทันตแพทยสภาขอรับรองสถาบันและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี 2557 และได้รับการรับรองในการประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ได้มีมติรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

            สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีอาจารย์ในระยะเริ่มแรกจำนวน 5 คน ในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดรับนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นแรกจำนวน 30 คน โดยยังไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของรัฐบาล โดยเน้นรับสมัครนักศึกษาจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้โอกาสแก่ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ เป็นลำดับแรก และภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งมีนโยบายที่จะรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม โดยจะได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งศึกษาในชั้นปีที่ 1 ให้เข้ารับการศึกษาในปลายชั้นปีที่ 1 เพื่อศึกษาวิชาที่ต้องเรียนต่อเนื่องในชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันผลิตทันตแพทย์ในกำกับของรัฐแห่งที่ 11 และเป็นลำดับที่ 13 ของประเทศไทย

            ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ (ทันตแพทยสภา) หลักสูตรต้องได้รับการตรวจประเมินและผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพในทุกปีจนกว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาอย่างน้อย 1 รุ่น (ปีการศึกษา 2558 –  2563) จากนั้นจะมีการตรวจประเมินและรับรองในทุก 5 ปี โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผลการรับรองหลักสูตร ดังนี้

  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 (ปีการศึกษา 2558)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559 (ปีการศึกษา 2559 และ 2560)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2561)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มีนาคม 2562)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2563 (วันที่ 25 กันยายน 2563)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (วันที่ 27 ตุลาคม 2564)
  • ตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2565 (วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) (รับรองหลักสูตร ทบ.65)

หมายเหตุ :

    1. การตรวจประเมินและรับรองหลักสูตร ครั้งที่ 2 มีผลครอบคลุม 2 ปีการศึกษา คือ ในปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560

X