ปณิธานสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

ปณิธานสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร

“มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาองค์ความรู้และให้บริการทางวิชาการตลอดจนมีคุณธรรม และจริยธรรมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย”

วิศวกรรมเกษตรและอาหารคืออะไร                                                                                                           วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Engineering) เป็นสาขาที่ประยุกต์ศาสตร์ด้านวิศวกรรมมาใช้กับงานทางการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอาหาร โดยโปรแกรมวิศวกรรมเกษตรจะเน้นด้านการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิต และแปรรูปทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการศึกษาด้านเครื่องจักรกลเกษตร กระบวนการแปรรูป และเก็บรักษาผลิตทางการเกษตร เช่น เทคโนโลยีโรงสี เทคโนโลยีการผลิตน้ำตาล ไซโล เป็นต้น พลังงานพลังงานทดแทน ระบบการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส่วนโปรแกรมวิศวกรรมอาหาร จะมุ่งเน้นการนำความรู้ ด้านวิศวกรรมเข้าไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร

X