วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิศวกรรมชั้นนำด้านการเกษตร อาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมเกษตร และวิศวกรรมอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ
  2. วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
  3. ปรับแปลงและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
  4. ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น

 

X