ปรัชญา

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและมีความต้องการกำลังคนสูง  มทส. มีปรัชญาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือ เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยกำหนดคุณลักษณะที่สำคัญไว้   4  ประการ คือ ทักษะมนุษย์  (Humanware)   ทักษะการจัดการ (Orgaware)  ทักษะข้อมูล  (Infoware)  และทักษะเทคโนโลยี  (Technoware)  และเสริมให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการจริงผ่านรายวิชาสหกิจศึกษา  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีเป็นสาขาหนึ่งในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี    ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ออกแบบ   วางแผน  ควบคุม  และดำเนินการผลิตในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบด้วยกระบวนการทางเคมีและกายภาพ  รวมถึงกระบวนการชีวภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัย  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดทำหลักสูตรฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2559  นี้  จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและข้อกำหนดของสภาวิศวกร  ตลอดจนเพื่อให้รับกับพลวัตทางเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นบูรณาการของรายวิชาต่าง ๆ  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านจริยธรรมและขีดความสามารถในวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะเหล่านั้นในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้

X