วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1   วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1   ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรมเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

1.2   ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่หาและมีทักษะในการแสวงหาความรู้

1.3   ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

1.4   ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น         ในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ดำรงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม

1.5   ให้มีจิตสำนึกในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

1.6  ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้

1.7   ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์

1.8   ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้

1.9   ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

1.10  ให้มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.1  จัดการศึกษาที่ครอบคลุมวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

2.2   จัดการศึกษาบนพื้นฐานของภาพรวมของวิชาชีพวิศวกรรมเคมีที่มีความหลากหลายและกว้างขวาง

2.3   จัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ที่ครอบคลุมในทางวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการทำงานที่ท้าทายในวิชาชีพวิศวกรรมเคมี สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพที่ดีและทันสมัย

2.4   จัดการศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการขอใบอนุญาตในการปฏิบัติวิชาชีพ

2.5   จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติวิชาชีพ

X