การให้คะแนนวิชาโครงงาน

การให้คะแนนวิชาโครงงาน

เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubrics ในรายวิชาโครงงาน

1. ประเด็นการประเมิน

ประเด็นการประเมิน

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

วิธีการแก้ปัญหา

1

วิธีการไม่ถูกต้องหรือถูกต้องเป็นส่วนน้อย  วิธีการที่เลือกใช้ไม่ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2

วิธีการถูกต้อง วิธีการที่เลือกใช้ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

3

วิธีการถูกต้อง วิธีการที่เลือกใช้ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัญหามีความยากในระดับ
ปานกลาง  แก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอน 2 ขั้นตอน

4

วิธีการถูกต้อง ชัดเจน วิธีการที่เลือกใช้ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ปัญหามีความยากในระดับ
ซับซ้อน  แก้ปัญหาได้ด้วยขั้นตอนมากกว่า 2 ขั้นตอน

ผลการแก้ปัญหา

1

ผลการศึกษามีการแสดงผล ขาดการสรุปผลหรือไม่สมบูรณ์ หรือสับสน

2

ผลการศึกษามีการแสดงผล การสรุปผลยังไม่สมบูรณ์

3

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามีความเข้าใจในผลที่เกิดขึ้นและรู้ว่าจะอธิบายผลการทดลองอย่างไร

4

ผลการศึกษามีการอธิบายผลชัดเจน  มีการใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆในการเปรียบเทียบ

2. การนำเสนอรายวิชาโครงงาน จะนำเสนอรายงานในรูปแบบบอร์ดโปสเตอร์ ขนาด 1 x 1.5 เมตร
(รายงานแล้วแต่อาจารย์ที่ปรึกษาระบุ)

3. การให้เกรด จะตัดเกรดเป็น S/U โดยให้เกณฑ์ S ที่ 70% และกรณีถ้ายังไม่สมบูรณ์ให้เกรด P
ได้ 1 ภาคการศึกษา หากยังไม่เรียบร้อย เกรด P จะเปลี่ยนเป็น U

4. คณะกรรมการผู้ตรวจรายวิชาโครงงาน ให้มีกรรมการผู้ตรวจจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
อาจารย์ 3 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงาน จำนวน 1 ท่าน

5. การนำเสนอรายงาน จะนำเสนอรายงานในวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 11 ของทุกภาคการศึกษา
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงานเห็นชอบก่อน

6. รายวิชาโครงงานจะไม่มีการสอบหัวข้อ ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงงาน

7. กำหนดให้มีการให้ใบประกาศนียบัตร เพื่อไว้เป็นผลงานนักศึกษาเวลาไปสมัครงาน มี 3 ระดับ ดังนี้

  •     Fair = 70-79

  •     Good = 80-89

  •     Excellent = 90-100

X