วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

มุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ
สามารถพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ เรียนรู้ที่จะปรับแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทย
พึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยี

X