วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

มุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ สามารถพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ

เรียนรู้ที่จะปรับแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้ในด้านเทคโนโลยี

X