วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ)
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • การสร้างบัณฑิตที่กล้าคิดแบบนอกกรอบ มีแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมที่สามารถทำได้จริง
  • จัดการศึกษาที่ให้ประสบการณ์บนพื้นฐานของภาพรวมของวิชาชีพวิศวกรรมนวัตกรรมและ การออกแบบวัสดุ ที่มีขอบเขตและความหลากหลายที่กว้างขวาง
  • สร้างบัณฑิตที่มีเป้าหมายเฉพาะตน ในการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ
  • สร้างบัณฑิตที่มีจิตวิญญาณของความเป็นวิศวกรนักออกแบบ (Engineering Design Minded) และมีสุนทรียภาพในการออกแบบ (Emotional Design Minded)
  • สร้างบัณฑิตที่เข้าใจ และสามารถหลอมรวมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน รอบข้างได้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความรู้พื้นฐานในด้านการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมคุณภาพ สามารถต่อยอดไปเป็นผู้ประกอบการเองได้
  • คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
  • มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
X