วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่โดดเด่นในการสร้างกำลังคนและความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศ

พันธกิจ

(1) ผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะพร้อมในการทำงานภาคอุตสาหกรรม
(2) วิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศและภูมิภาค
(3) บริการวิชาการ ปรับแปลง และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศและสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม

ค่านิยม WELL”

(1) “เรา” เป็นหนึ่งเดียวกัน (We are unity)

(2) มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ (Excellence)

(3) รักองค์กร (Loyalty)

(4) เรียนรู้เพื่อการพัฒนา (Learning for Development)

 

 

X