วศ.ไฟฟ้า นำน.ศ.ดูงานระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โดย ผศ.ดร.อุเทน ลีตน ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานระบบไฟฟ้า อาคารศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์

ในวันที่ 24 กันยายน 2563

เพื่อเสริมความรู้ในรายวิชาทฤษฎีและเพิ่มพูนประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษา

X