การขอเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษา

การขอเปิดรายวิชานอกแผนการศึกษา ของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • ให้นักศึกษายื่นขอเปิดรายวิชาก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียน ดาวโหลดเอกสาร SUT-EE B3 แบบลงลายมือชื่อขอเปิดรายวิชา

 • จ่านวนนักศึกษาขั้นต่่าอย่างน้อย 15 คน

  • นักศึกษาที่ขอเปิดรายวิชา ต้องลงชื่อรับรองด้วยตนเองเท่านั้น

  • นักศึกษาที่มีรายชื่อเมื่อลงทะเบียนวิชานี้แล้ว หน่วยกิตรวมฯ ต้องไม่เกิน 22 หน่วย
 • จะเปิดรายวิชาให้ก็ต่อเมื่อทางสาขาวิชาสามารถหาอาจารย์ผู้สอนได้เท่านั้น และเมื่อเปิดรายวิชาแล้ว นักศึกษาในใบรายชื่อต้องลงทะเบียนครบทุกคน

 • หากเปิดรายวิชาไปแล้ว ทางสาขาวิชาฯพบว่ามีนักศึกษาถอนรายวิชาออก หรือท่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงกับทางสาขาวิชา โดยไม่มีเหตุอันควรทางสาขาฯจะแจ้งปิดรายวิชาในทันที

นักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่มิใช่สาขาวิชาวิสวกรรมไฟฟ้า

 • ให้ทำหนังสือขอเปิดรายวิชาออกจากสาขาวิชาของตนเองที่สังกัดอยู่ แล้วนำส่งมาที่สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 • ให้สาขาวิชาของตนเองที่สังกัดอยู่ยื่นเอกสารขอเปิดรายวิชาก่อนลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่จะลงทะเบียน

 • จ่านวนนักศึกษาขั้นต่่าอย่างน้อย 15 คน (เว้นเสียแต่เป็นนักศึกษาปลายหลักสูตร) พร้อมแนบรายชื่อให้เรียบร้อย

 • จะเปิดรายวิชาให้ก็ต่อเมื่อทางสาขาวิชาสามารถหาอาจารย์ผู้สอนได้เท่านั้น และเมื่อเปิดรายวิชาแล้ว นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องลงทะเบียนครบทุกคน

 • หากเปิดรายวิชาไปแล้ว ทางสาขาวิชาฯพบว่ามีนักศึกษาถอนรายวิชาออก หรือท่าผิดเงื่อนไขข้อตกลงกับทางสาขาวิชา โดยไม่มีเหตุอันควรทางสาขาฯจะแจ้งปิดรายวิชาในทันที

X