การขอย้ายสาขาวิชา

การขอย้ายสาขาวิชา

สำหรับผู้ต้องการย้ายสาขาวิชาจากสาขาวิชาอื่น มายังสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. ต้องเรียนในสังกัดวิชาเดิม 1 ภาคการศึกษา

2. สามารถยื่นเอกสารขอย้ายสาขาในภาคการศึกษาที่ 2 ในปีการศึกษานั้น และเป็นไปตามเงื่อนไขการย้ายสาขา

3. ต้องยื่นเอกสารภายในการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เกณฑ์การพิจารณาการย้ายเข้าสาขาวิชาและการดำเนินการ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

X