ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

X