เกี่ยวกับสาขาวิชาฯ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเฉพาะทางด้านไฟฟ้ากำลัง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

3. มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้

4. คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม

5. มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการทำงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี

 

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. เข้าใจระบบไฟฟ้ากำลัง และสามารถออกแบบระบบไฟฟ้าได้

2. วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า วงจรอิเล้กทรอนิกส์กำลัง เข้าใจหลักการและการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

3. ทำงานร่วมกับผู้อื่น และสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

4. รับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย ตระหนักถึงหน้าที่ในดารเป็นพลเมืองที่ดี

X