หลักสูตรปริญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   สำหรับนักศึกษารหัส B56xxxxx – B60xxxxx หลักสูตร คลิกที่นี่
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  สำหรับนักศึกษารหัส B61xxxxx เป็นต้นไป หลักสูตร คลิกที่นี่
X