วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1.  ผลิตบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นผู้มีความรู้และความคิดสร้างสรรค์ทั้งทางทฤษฎี

    และปฏิบัติ มีความพร้อมและสามารถค้นคว้าเรียนรู้ในระดับสูงได้

2.  ฝึกหัดและอบรมบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นผู้ที่มีวินัยความคิดและการทำงาน

    อย่างมีระบบ สามารถทำงานและสื่อสารร่วมกับบุคลากรต่างสาขาอาชีพได้ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม

    จริยธรรม

3.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ

    สังคม และเทคโนโลยีของประเทศ

X