ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

อ.ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ พบปะทักทายกับ นศ.ปี 2 Envi SUT ที่เข้าเรียนวิชาแรกของสาขาฯ 532201 Intro to Envi ในวันแรกของการเปิดภาคเรียน 1/64 วันที่ 16 ส.ค. 2564

X