มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ลดค่าธรรมเนี่ยมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ร้อยละ 50 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 โดยจะประกาศแจ้งรายละเอียดต่อไป
————
SUT is ready to support our students financially!
With a measure to reduce their financial burden during the COVID-19 pandemic
SUT is reducing the Trimester 1/2021 tuition fees for every student by 50%, following the Thai Cabinet resolutions on July 27th, 2021.
More information will follow in due course.
X