ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมปกติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (โปรแกรมก้าวหน้า) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (โปรแกรมปกติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (โปรแกรมปกติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เล่มหลักสูตร คลิกที่นี่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เล่มหลักสูตร คลิกที่นี่

แผนผังการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร พ.ศ. 2561) แผนการศึกษา คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร พ.ศ. 2556) แผนการศึกษา คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แผนการศึกษา คลิกที่นี่ (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แผนการศึกษา คลิกที่นี่

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตร พ.ศ. 2554) แผนการศึกษา คลิกที่นี่ (หลักสูตร พ.ศ. 2559) แผนการศึกษา คลิกที่นี่

เอกสารตรวจสอบจบ คลิกที่นี่  ใช้สำหรับนักศึกษารหัส B60 เป็นต้นไป

X