ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรบูรณาการระดับปริญญาเอก เปิดสอนโดย 3 สาขาวิชาภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงและเน้นการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริงในทางวิศวกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ      Doctor of Philosophy Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)       :  วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อย่อ (ไทย)        :    วศ.ด. (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Doctor of Philosophy (Materials Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :    Ph.D. (Materials Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1 การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
            แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์
            แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต
            แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ วิศวกรด้านวัสดุ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • ภาคราชการ ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา วิศวกรหรือนักวิจัยประจำกองงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • ภาคงานวิจัย ได้แก่ นวัตกร นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและโครงการในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการเกี่ยวกับวัสดุ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และผู้ออกแบบกระบวนการผลิต ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น

เอกสารหลักสูตร

X