ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวิศวกรรมวัสดุ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ เป็นหลักสูตรบูรณาการระดับปริญญาโท เปิดสอนโดย 3 สาขาวิชา ภายในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คือ สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก โดยบูรณาการความรู้ทางด้านวัสดุเพื่อการประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตวัสดุ รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านวัสดุ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย         หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

ภาษาอังกฤษ     Master of Engineering Program in Materials Engineering

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย)       :    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อย่อ (ไทย)        :    วศ.ม. (วิศวกรรมวัสดุ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Master of Engineering (Materials Engineering)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :    M.Eng. (Materials Engineering)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า

46 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 46 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ วิศวกรในหน่วยงานรัฐและเอกชนตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ วิศวกรด้านวัสดุ วิศวกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
  • ภาคราชการ ได้แก่ อาจารย์ในสถาบันการศึกษา วิศวกรหรือนักวิจัยประจำกองงานในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • ภาคงานวิจัย ได้แก่ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบายและโครงการในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ ๆ เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น
  • ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของกิจการเกี่ยวกับวัสดุ โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และผู้ออกแบบกระบวนการผลิต ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมวัสดุ เป็นต้น

เอกสารหลักสูตร

X