มคอ.3

มคอ.3

แบบ มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา

           รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1        ข้อมูลทั่วไป

หมวดที่ 2        จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

หมวดที่ 3        ลักษณะและการดำเนินการ

หมวดที่ 4        การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5        แผนการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ 6        ทรัพยากรประกอบการเรียน

หมวดที่ 7        การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

ภาคการศึกษา 2562 

X