ทุนการศึกษา

  คลิกเพิ่มเติม

ทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีการศึกษา 2563.

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ โดยในปีการศึกษา 2563 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 และประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ปี ทั่วประเทศ จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมอบให้จนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 ปี โดยไม่ต้องใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

 

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา 

1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตร 4 ปี

2. ศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมการเกษตร, คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม, สาธารณสุขศาสตร์,

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

3. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคการศึกษาที่ 1/2563 = 3.15 ขึ้นไป

4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

5. ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

6. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

7. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

8. ผู้สมัครจะต้องยินยอมอนุญาตให้เก็บรวบรวมใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ อาทิ ประวัติส่วนบุคคล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ รูปภาพ เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

ผู้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูล บันทึกในระบบบริการสมัครทุนแบบออนไลน์ คัดเลือกรอบเอกสาร จนถึงการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากผู้สมัครต้องการถอนความยินยอม มูลนิธิฯ จำเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัคร     ทุนของผู้สมัครในทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาคัดเลือกได้

9. เป็นผู้ที่มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ

X