ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ ได้เริ่มภารกิจด้านการเรียนการสอนทันทีที่มหาวิทยาลัยเสร็จสิ้นการพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้างโดยเริ่มเปิดรับนักศึกษาเป็นครั้งแรกในระดับปริญญาตรี เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536ภายใต้การบริหารจัดการของสำนักวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยใช้ชื่อสาขาว่า “เทคโนโลยีการขนส่ง” และได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น “วิศวกรรมขนส่ง” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา ตั้งแต่เริ่มต้นจวบจนถึงปัจจุบัน สาขาวิชาได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ในการวางแผน ออกแบบ จัดการเกี่ยวกับงานจราจร การคมนาคมขนส่ง และความรู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา ตามข้อกำหนดของสภาวิศวกร

สัญญาลักษณ์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ประกอบด้วย ขบวนรถไฟฟ้าที่วิ่งพุ่งมายังด้านหน้าของเฟืองสีเลือดหมู ภายในใจกลางเฟืองเป็นรูปอาคาร สะพาน สื่อความหมายถึง ประเทศจะเกิดการพัฒนาได้ จำเป็นต้องมีระบบการขนส่งที่ก้าวล้ำ วิศวกรรมขนส่งมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมให้เป็นเลิศ ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการของประเทศ

X