คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรม มทส. “ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต”

14 ตุลาคม 2563 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรม “การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต” ณ ห้อง B5101 (600 ที่นั่ง ) อาคารเรียนรวม 2 โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. จัดเพื่อร่วมส่งเสริม ผลักดันให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยสอนและวิจัย และนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน การเรียนการสอน หรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางและมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย

X