สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  และหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต และวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 1
X