ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก/บัณฑิตศึกษา (Post Doc., Post Grad.)

ประกาศ

– หลักเกณฑ์และการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher)
และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา (Post Graduate Researcher) แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

(ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2552 – 15 มีนาคม 2558 )

คำสั่ง

– คำสั่งฯ เรื่อง คำสั่ง เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินและลงนามในสัญญารับทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก และทุนสนับสนุนนักวิจัยบัณฑิตศึกษา แก่คณาจารย์ที่มีผลผลิตด้านวิจัยสูง

แบบฟอร์มเอกสารแนบสัญญา

– แบบฟอร์มขอรับรองผลงานวิจัยตีพิมพ์และขอปิดโครงการ (แบบ สบวพ.-นว-05)  2015-02-03

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์ เผยกลาง

โทร. 4763

E-mail : anuruk@sut.ac.th

X