ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)

 กองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.
– ระเบียบกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
– คู่มือการบริหารการเงิน
– ประเภทอัตราค่าใช้จ่าย

 ทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ (ทุน 2 แสน)
– ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสาร ระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
– ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ)
– ขั้นตอนการขอรับเงินทุนฯ (สำหรับโครงการที่จะขอสิทธิบัตร)
– แบบส่งใบสมัครขอรับทุน 2 แสน  2018-06-22
– แบบข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper)
– แผนการใช้จ่ายเงิน
– แบบแสดงบัญชีเงินฝากโครงการ
– แบบขออนุมัติเบิกเงิน
– แบบขออนุมัติเบิกเงิน (สำหรับ ผอ.)
– แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์
– แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์ (สำหรับ ผอ.)
– แบบรายงานความก้าวหน้า
– แบบส่งผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
– วิธีขอยกเลิกโครงการวิจัย
– แบบขอยกเลิกโครงการวิจัย
– แนวทางการคืนเงิน
– คำถามที่พบบ่อย
– รายงานการใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ :

1. การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากทุน 2 แสน นี้ ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ได้รับเงินอุดหนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพียงหน่วยงานเดียว เท่านั้น
2. หัวหน้าโครงการผู้รับทุนต้องอยู่ในฐานะผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) ของผลงานชิ้นนั้น
3. ต้องไม่เป็นบทความเพื่อขอจบการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการลงพิมพ์ผลงาน ให้เบิกจ่ายจากทุนนี้ เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเบิกตาม ประกาศฯ อัตราการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าลงพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ได้
5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นจากทุน 2 แสน นี้ ต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า “ได้รับเงินอุดหนุนโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพียงหน่วยงานเดียว เท่านั้น
6. หัวหน้าโครงการผู้รับทุนต้องอยู่ในฐานะผู้วิจัยหลัก (Corresponding Author) ของผลงานชิ้นนั้น
7. การขอทุน 2 แสน ต้องยื่นเอกสารขอทุนถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนวันส่งเอกสารไปตีพิมพ์ (ฺBefore submitted)

X