ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)

ทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD)

ประกาศ

– ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๖
– ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๔
– ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ยังไม่มีการจัดสรรทุนเพิ่มเติม)

คำสั่ง

– คำสั่งฯ เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก SUT-PhD)  10 ต.ค. 2560

แบบฟอร์ม

เบิกเงิน งวดอื่นๆ
– แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) งวดอื่นๆ  2017-10-02

เบิกเงิน งวดพิเศษ
– แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกเงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (SUT-PhD) งวดพิเศษ ครั้งที่…  2017-10-02

แบบฟอร์มเอกสารแนบสัญญา

– แบบฟอร์มแผนความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 3)
– แบบฟอร์มแผนการเดินทาง และการขอเบิกเงินทดรองจ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 4)
– แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าในรอบ 6 เดือน (เอกสารแนบหมายเลข 5)
– แบบฟอร์มรูปแบบบัญชี รับ-จ่าย เงินทุนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก (เอกสารแนบหมายเลข 6)
– แบบฟอร์มรายงานการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาเอก (เอกสารแนบหมายเลข 7)
– แบบฟอร์มรายงานการเดินทางต่างประเทศ (เอกสารแนบหมายเลข 8)  2017-11-20

หมายเหตุ: ค่าดัชนีผลกระทบ (Journal Impact Factor, JIF) ยึดตามฐานข้อมูล ISI ปี ค.ศ. 2019 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอนุรักษ์ เผยกลาง

โทร. 4763

E-mail : anuruk@sut.ac.th

X