ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์

หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาแพทยศาสตร์

X