ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดตั้งตามข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการแบ่งส่วยงานภายใน (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 ให้ “สถานวิจัย“ เป็นส่วนงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2552 และราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 306 ง ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 ให้แบ่งส่วนงานของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนเครือข่ายองค์กรความร่วมมือของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ตามแนวคิด University –Community Engagement เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน ให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาของพื้นที่ ในการสร้างความเข้มแข็งเพื่อสุขภาวะของประชาชน

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2553
  2. อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ            ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2553 – 2559
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สิงห์ดง       ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานวิจัยฯ เมื่อปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
X