กิจกรรม

สวพย. ประชุมเชิงปฏิบัติการ. “การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย”

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

สวพย. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ. “การเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และข้อเสนอโครงการวิจัย”

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X