ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาประเทศ

เป้าประสงค์

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้กำหนดเป้าประสงค์ด้านการวิจัยตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่การยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ 4 ประการ คือ

1) เพื่อสนับสนุนให้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยถูกนำไปใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของประเทศ เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

2) เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและมีจำนวนมากขึ้น

3) เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพในการตีพิมพ์งานวิจัย หรือจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

4) เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับงบประมาณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เพียงพอต่อการดำเนินการวิจัย

กลยุทธ์

     พัฒนาความร่วมมือและแสวงหากิจกรรมความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการวิจัย และสร้างความเข้มแข็งในการตั้งกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัยในอนาคต

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/บุคลากรในการดำเนินการวิจัย/งานสร้างสรรค์ แสวงหาความร่วมมือและแหล่งทุนจากหน่วยงานและองค์การต่าง ๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงร่างการวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อขอรับการสนับสนุนการวิจัย ตามยุทธศาสตร​การวิจัย ของสำนักวิชา และหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
  3. สนับสนุนการพัฒนาบทความงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ
  4. สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
  5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ภาคีความร่วมมือ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
  6. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ
  7. ดำเนินการจัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
  8. ส่งเสริมการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
X