ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

การดำเนินกิจกรรมของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

การจองห้องประชุม 1 - 2 สวสธ.

การดำเนินการจองห้องประชุม 1 - 2 สวสธ.

  1. ตรวจสอบปฏิทินการจองห้องประชุม 1 – 2 สวสธ.
  2. ประสาน นางสาวจารวี วีวัฒนากูล หรือ โทร. 044 223 820  จองห้องประชุมพร้อมแจ้งชื่อ ช่วงเวลา ในการใช้ห้องประชุมดังกล่าว
X