วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) :

เป็นสถาบันชั้นนำด้านสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศในการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม

(The national leading public health institution: nurturing learners, science and technology- focused research for the better impacts of society)

 

พันธกิจ :

1.    ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์

2.    วิจัยและพัฒนางานวิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ

3.    บริการวิชาการแก่ชุมชน

4.    ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีด้านสาธารณสุขศาสตร์

5.    ส่งเสริม และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

ค่านิยม (Core values) : PHSMART

P : Professional  มีความเป็นมืออาชีพ

H : Health เสริมสร้างความสุขทั้งกายและใจ

S : Science and Technology Focused มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

M : Moral ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณอันเป็นค่านิยมหลัก มทส.

A : Accountability มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

R : Respect ชื่นชม เคารพตนเอง และผู้อื่น

T : Teamwork  ยั่งยืนในการทำงานเป็นทีม

 

สมรรถนะหลัก :

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นฐาน

X