ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 1.1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต โดยสาขาวิชาอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้ โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

สามารถศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา แบบ 1.1 ได้ที่ :  https://bit.ly/3gNogRj

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต ประกอบด้วย

– รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า  10 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– รายวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต

สามารถศึกษาโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา แบบ 2.1 ได้ที่ :  https://bit.ly/3bkydoj

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.2

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต ประกอบด้วย

– รายวิชาแกนไม่น้อยกว่า  14  หน่วยกิต
– รายวิชาเอกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต
– รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– รายวิชาสัมมนาไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต
– วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  64 หน่วยกิต

สามารถศึกษาโตรงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา แบบ 2.2 ได้ที่ : https://bit.ly/31PeZE3

 

X