สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดี กับ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล

สาขาวิชาชีววิทยา ขอแสดงความยินดี กับ นายพิเชษฐ์ มะลิกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับรางวัล Best Poster Presentatin Awards เรื่อง Hydroxyapatite nanoparticles can promote organogenesis of rice (Oryza sativa L.) in plant tissue culture system ในการประชุมวิชาการ 21st International Union of Materials Research Societies – International Conference in
Asia (IUMRS-ICA 2020) : Online Conference
X