ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์

ภาษาอังกฤษ:                  Master of Science Program in Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย:                     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์)

ภาษาอังกฤษ:                  Master of Science (Physics)

อักษรย่อภาษาไทย:            วท.ม. (ฟิสิกส์)

อักษรย่ออังกฤษ:               M.Sc. (Physics)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ระดับมหาบัณฑิต

แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต) จำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:                      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ภาษาอังกฤษ:                   Master of Science Program in Applied Physics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย:                      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

ภาษาอังกฤษ:                   Master of Science (Applied Physics)

อักษรย่อภาษาไทย:             วท.ม. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

อักษรย่ออังกฤษ:                M.Sc. (Applied Physics)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก 1 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แผน ก 2 (การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แผน ข  (การศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทำวิทยานิพนธ์) จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

X