วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

 1. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่สามารถอธิบายและประยุกต์หลักการสำคัญทางฟิสิกส์ได้
 2. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่สามารถประยุกต์ทักษะทางคณิตศาสตร์และทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาได้
 3. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีทักษะการใช้เครื่องมือสำหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
 4. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยวาจาและการเขียน
 5. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีความสามารถวางแผนเบื้องต้น เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และดำเนินงานวิจัยได้
 6. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม มีระเบียบวินัย และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 7. ผลิตบัณฑิตฟิสิกส์ที่มีความพร้อมต่อการทำงานในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ/วงการวิชาการ/เป็นผู้ประกอบการอิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

 1. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์หลักฟิสิกส์ในวิชาแกนและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในฟิสิกส์ในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
 2. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการทบทวนวรรณกรรมและดำเนินการวิจัยในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
 3. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคนิคการทดลองในการต่อยอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
 4. ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและแก่ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์
 6. ผลิตมหาบัณฑิตฟิสิกส์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์

 1. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้หลักฟิสิกส์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง และแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในฟิสิกส์ขั้นสูงในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
 2. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินการทบทวนวรรณกรรม วางแผน ออกแบบและดำเนินการวิจัยในแขนงวิชาที่ศึกษาได้
 3. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีและ/หรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์
 4. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถสื่อสาร/อธิบายผลงานวิจัยแก่ผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาและแก่ประชาคมฟิสิกส์ทั้งในรูปแบบของการบรรยายและการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีทักษะการถ่ายทอดความรู้ทางฟิสิกส์
 6. ผลิตดุษฎีบัณฑิตฟิสิกส์ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 1. สามารถแสดงความรู้เชิงทฤษฏีพื้นฐานในด้านฟิสิกส์ประยุกต์
 2. สามารถประยุกต์กฎทางฟิสิกส์ เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ
 3. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ
 4. มีทักษะและความสามารถในการดำเนินการวิจัย ให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต โดยพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่ หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 5. มีทักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งแบบพูดและเขียนทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม
 6. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

 1. สามารถแสดงความรู้เชิงทฤษฏีพื้นฐานในด้านฟิสิกส์ประยุกต์อย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง
 2. สามารถประยุกต์กฎทางฟิสิกส์ เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาของภาคอุตสาหกรรมได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ
 3. แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการวิจัยในสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ที่ตนเองเชี่ยวชาญ
 4. มีทักษะและความสามารถระดับสูง ในการวางแผน  ดำเนินการวิจัย  และวิเคราะห์ผลงานวิจัย ให้สำเร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความรู้ใหม่  หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์
 5. มีทักษะการสื่อสารทางวิชาการทั้งแบบพูดและเขียนทั้งในเชิงวิชาการและอุตสาหกรรม
 6. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งแสดงถึงภาวะของการเป็นผู้นำได้
X