สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับสากล

 

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้ให้ความสำคัญในด้านการวิจัยและความร่วมมือในด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา/วิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับสากล และโอกาสในการไปทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ โดยมีทุนผู้ช่วยวิจัยทั้งระยะสั้น-ระยะยาวอย่างสม่ำเสมอ ในปัจจุบันสาขาวิชาฟิสิกส์มีศาสตราจารย์วุฒิคุณ (Distinguished Professor) จากสถาบันชั้นนำ ดังนี้
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST))
2. Kyushu Institute of Technology, Kitakyushu, JAPAN
3. National Cheng Kung University (NCKU), Tainan, TAIWAN
4. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, CHINA
5. Tohoku University, Sendai, JAPAN
รายละเอียดประวัติของแต่ละท่าน: http://science.sut.ac.th/2013/physics/content/detail/295

X