ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. ทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในโอกาสครบรอบ 30 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมการสอนและการวิจัยของสาขาวิชาฟิสิกส์ ดังรายการต่อไปนี้

🏆 พนักงานดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2563
– อาจารย์ ดร. วิทวัส แสนรังค์
รางวัล “พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน ผู้มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษาไม่เกิน 10 ปี” และรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์”

🏆 พนักงานสายวิชาการผู้มีผลงานดีเด่นจากหน่วยงานภายนอกประจำปี พ.ศ. 2563
– รองศาสตราจารย์ ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา
รางวัล “นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
– อาจารย์ ดร. วิวัฒน์ นวลสิงห์
รางวัล “วิทยานิพนธ์ รางวัลระดับดีมาก ประจำปีงบประมาณ 2563 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วิทยานิพนธ์ เรื่อง “อิเล็กโตรสปินนิ่งของสารชีวโมเลกุล (Electrospinning of Biomolecules)”
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนมศักดิ์ มีมนต์ และคณะนักวิจัย
รางวัล “ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น รางวัลระดับดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงาน เรื่อง “กล้องถ่ายภาพสามมิติของผิวหนังแบบมือถือ (Hand Held 3D Skin Imaging)”

🏆 พนักงานสายวิชาการที่ได้รับเข็มวิทยศักดิ์ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

🏆 คณาจารย์และบุคลากร มทส. ที่ได้รับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสหราชอาณาจักร (UKPSK)โดยได้รับเข็มวิทยฐานะในงานสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในโอกาสครบรอบ 30 ปี
– Dr. Christoph Herold
ระดับ Associated Fellow

X