ผลการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

(Program Learning Outcomes)

PLO 1: นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

          เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ

PLO 2: นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

          เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางการกีฬา

PLO 3: นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่การประกอบการธุรกิจ

          ทางด้านสุขภาพและกีฬา

PLO 4: นักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

          ในการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

PLO 5: นักศึกษามีความใฝ่รู้ และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ

          ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

PLO 6: นักศึกษามีทักษะและความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PLO 7: นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารทั้งทางการพูด การเขียน และการนำเสนองาน

PLO 8: นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          และเหมาะสม

PLO 9: นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

          ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมจากกลุ่มบุคคลหลากหลายสาขาวิชาชีพ

          พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะในการรับใช้สังคม

X