ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

ขอแสดงความยินดีกับนายทรงพล  ศรีสวัสดิ์  บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ โดยได้รับรางวัลเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตร

X