กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปริญญาโทให้มีศักยภาพด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น และเกิด life-long learning วันที่ 28 มิถุนายน 2562

กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนปริญญาโทให้มีศักยภาพด้านการวิจัยมากยิ่งขึ้น และเกิด life-long learning

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สถิติขั้นสูงที่ใช้สำหรับวิเคราะห์สมการ (SEM) และการประยุกต์ใช้โปรแกรม AMOS”  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดย ดร.ณัชชา  ลิมปศิรสุวรรณ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องกองแก้ว โรงแรมแคนทารี่ โคราช และ ห้องประชุม 4 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X