ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สถานวิจัย สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

หมายเลขโทรศัพท์ 0 4422 4207  หมายเลขโทรสาร 0 4422 4205

Email: research@sut.ac.th

X