ชีวิตในโรงเรียน

ชีวิตในโรงเรียน

ด้านความเป็นอยู่

  1. มีครูประจำชั้น ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาหอพักดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ชีวิตทั้งในโรงเรียนและหอพัก
  2. มีโรงยิม ลานกิจกรรมสันทนาการ สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ภายในบริเวณโรงเรียนและอาคารหอพัก
  3. นักเรียนได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล มทส. ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินร้ายแรง

ด้านวิชาการ

  1. การให้คำปรึกษาด้านวิชาการ การทำโครงงานและการทบทวนบทเรียนนอกเวลาเรียนทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มเรียน
  2. จัดบริเวณห้องศูนย์การเรียนรู้จำแนกตามรายวิชาเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในรายวิชาให้เพิ่มมากขึ้น
  3. มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสถานที่ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ที่มีลักษณะเฉพาะหรือเพิ่มเติมจากภาคทฤษฎีของแต่ละรายวิชา เช่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาและเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการทักษะงานช่าง
  4. บริเวณโรงเรียนรายล้อมด้วยแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิเช่น ห้องสมุด ห้องค้นคว้าส่วนตัวและกลุ่ม Learning Space
X