กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจะพัฒนาทักษะ 6 ด้าน

ดังต่อไปนี้

X