ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

การรับนักเรียน

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นโรงเรียนที่เน้นการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาจึงให้ความสำคัญกับกระบวนการรับนักเรียนเข้าเรียนโดยคำนึงถึงด้านวิชาการ ด้านทักษะปฏิบัติการและด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปีการศึกษา 2559-2560 ดำเนินการรับนักเรียนด้วยการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการและการสัมภาษณ์ ต่อมาปีการศึกษา 2561 ได้พัฒนากระบวนการรับนักเรียนโดยเพิ่มเติมการเข้าค่ายวิชาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการรับนักเรียนผ่านโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันปีการศึกษา 2562 การรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนดำเนินการ ดังนี้

  1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์พร้อมแฟ้มสะสมผลงานการทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ การเข้าค่าย และการสอบสัมภาษณ์
  2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดำเนินการโดยการสัมภาษณ์พร้อมแฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบมาตรฐานทางวิชาการ การเข้าค่าย การสอบสัมภาษณ์ และการรับนักเรียนผ่านโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.-รสว.)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เพิ่มเติมการรับนักเรียนในประเภททุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยสนับสนุนตลอดชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมระยะเวลา 6 ปี

X